AVG-beleid

Hieronder volgt een overzicht van de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens

MARIA ÅKERBERG AB, registratienummer 556622-6444, met contactgegevens Rya Industriväg 33, 43962 Frillesås, Sweden, +46 340-27 00 00, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de behandeling van persoonsgegevens die binnenkomen bij het bedrijf.

Voor ons bij MARIA ÅKERBERG is jouw privacy ontzettend belangrijk. We streven ernaar om jouw persoonsgegevens te beschermen in lijn met de toepasselijke wetgeving om er op die manier voor te zorgen dat je met een veilig gevoel gebruik kunt maken van onze website, mariaakerberg.com, en onze webshop. MARIA ÅKERBERG houdt zich aan de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.

Door akkoord te gaan met onze verkoopvoorwaarden bij het bestellen van producten in onze webshop verklaar je ook akkoord te gaan met ons privacybeleid.

In dit privacybeleid proberen we antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Welke informatie over jou verwerken wij, voor welke doeleinden doen we dat en is het voor ons wettelijk toegestaan om je persoonsgegevens te verwerken?
 • Wat is ons beleid met betrekking tot het delen van persoonsgegevens met derden?
 • Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
 • Welke rechten heb je?
 • Hoe kun je gebruikmaken van je rechten?
 • Hoe kunnen wij dit privacybeleid wijzigen?

Neem vooral contact met ons op als je vragen hebt over dit privacybeleid of als je vragen hebt over jouw persoonsgegevens. Dit kun je het makkelijkst doen door een e-mail te sturen naar dataprotection@mariaakerberg.com.

Welke informatie over jou verwerken wij, voor welke doeleinden doen we dat en is het voor ons wettelijk toegestaan om je persoonsgegevens te verwerken?

Nyhetsbrev

Om te kunnen communiceren met onze resellers slaan wij naam, e-mailadres en postadres op.

Doel van verwerking Rechtsgrond voor de verwerking

Een nieuwsbrief is voor ons een manier om te communiceren met onze klanten. Wij communiceren hoofdzakelijk over nieuws, acties en aanbiedingen. Een nieuwsbrief kan per post en/of per e-mail worden verzonden. De informatie in onze nieuwsbrieven heeft alleen betrekking op marketing, nieuws en overige informatie van MARIA ÅKERBERG. De persoonsgegevens die voor de verzending worden gebruikt, zullen niet worden gedeeld met derden.

Gerechtvaardigd belang and uitvoering van overeenkomst.*

Leverantör

Als je leverancier bent, slaan wij persoonsgegevens op zoals je naam, adres, e-mail en telefoongegevens.

Doel van verwerking Rechtsgrond voor de verwerking

Omdat wij zaken doen met onze leveranciers, zijn wij genoodzaakt om bepaalde persoonsgegevens te verwerken om te kunnen communiceren en om financiële transacties te kunnen verwerken. Het gaat hier om gegevens die uitsluitend beschikbaar zijn voor bevoegde personen binnen onze organisatie. De gegevens zullen niet worden gedeeld met derden.

Wettelijke verplichting, uitvoering van overeenkomst and gerechtvaardigd belang.*

Arbetssökande

Als je bij ons solliciteert, slaan we persoonsgegevens op zoals je naam, e-mailadres, je cv, je sollicitatiebrief en andere bijgevoegde referenties.

Doel van verwerking Rechtsgrond voor de verwerking

As an employer, we need to recruit staff. In order to handle and process an application in a correct and safe manner, we store the personal data contained in the applications we receive. This information is only available to authorized staff within our organization. The information will not be shared with third parties.

Gerechtvaardigd belang and verleende toestemming.*

Återförsäljare

Voor jou als klant of reseller van MARIA ÅKERBERG slaan wij persoonsgegevens op zoals je naam, bedrijfsnaam, adres (zoals leverings- en factuuradres), e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsregistratienummer, opleiding (specialisttype) alsmede betalings- en ordergeschiedenis.

Doel van verwerking Rechtsgrond voor de verwerking

Onze klanten zijn resellers en de voorwaarden voor de zakelijke relatie met onze resellers zijn vastgelegd in onze resellersovereenkomst. Om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst moeten wij bepaalde persoonsgegevens verwerken met betrekking tot onze resellers. Met die gegevens zijn wij in staat om bestellingen te ontvangen, goederen te verzenden, financiële transacties te verwerken en eventuele klachten te verwerken. Deze gegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor bevoegde personen binnen onze organisatie. De gegevens zullen niet worden gedeeld met derden. Deze gegevens zullen worden opgeslagen zolang wij een zakelijke betrekking onderhouden met de reseller.

Wettelijke verplichting, uitvoering van overeenkomst and gerechtvaardigd belang.*

Webbplatsbesökare

Voor jou als bezoeker van de website slaat je browser een zogenaamde cookie op je eenheid op.

Doel van verwerking Rechtsgrond voor de verwerking

Als je onze website bezoekt, zal je browser een zogenaamde cookie opslaan op je eenheid (computer, telefoon, tablet enz.). Het doel van deze opslag van informatie is dat we dan voor jou als bezoeker een optimale gebruikerservaring kunnen realiseren. Alleen de eenheid die jij gebruikt heeft toegang tot de aangemaakte cookie. Als je een geleende of openbare eenheid gebruikt, ben je zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van deze cookie als je niet wilt dat iemand anders deze informatie te zien kan krijgen. We kunnen de informatie die is opgeslagen in je cookie alleen raadplegen wanneer je onze website bezoekt.

Gerechtvaardigd belang and verleende toestemming.*

* Meer over de inhoud van deze begrippen kun je lezen op datainspektionen.se.

Wat is ons beleid met betrekking tot het delen van persoonsgegevens met derden ?

Verwerkers

Soms delen wij informatie met verwerkers die op basis van onze instructies en ten behoeve van ons verwerken. We werken samen met geselecteerde leveranciers, zoals leveranciers voor bepaalde IT-diensten, hosting, diensten voor goederenvervoer en betalingsoplossingen. Als zij persoonsgegevens voor ons verwerken, hanteren wij de eis dat de leveranciers voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en die naleven.

Overheden

Als wij wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te delen met overheden zullen we dat ook doen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om belastingdiensten, politie, uitvoerende instanties en andere toezichthoudende instanties in relevante landen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

We slaan je persoonsgegevens alleen op zolang dat nodig is voor de uit te voeren taak en zoals vastgelegd in dit privacybeleid. Dat houdt in dat we je persoonsgegevens uitsluitend zullen bewaren om de toepasselijke wetgeving te kunnen naleven, zoals bijvoorbeeld de wetgeving inzake de bedrijfsboekhouding waarin een bewaarplicht van zeven jaar is opgenomen.

Welke rechten heb je?

Recht op informatie

Via dit privacybeleid informeren wij je over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens over jou. Als je verder nog vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen. Dit kan het makkelijkst met een e-mail naar  dataprotection@mariaakerberg.com.

Recht van inzage

Je hebt het recht om te weten te komen welke informatie wij over jou hebben door een kopie te krijgen van die gegevens. Voor inzage in deze informatie kun je het makkelijkst contact met ons opnemen via een e-mail naar  dataprotection@mariaakerberg.com.

Dit betekent dat je recht hebt op het volgende:

 • uitsluitsel over welke persoonsgegevens wij over je hebbe
 • inzage in deze persoonsgegevens
 • verdere informatie over onze verwerking (overeenkomend met ons privacybeleid)

Om jou te kunnen identificeren, en om jouw verzoek op een effectieve en veilige manier te kunnen verwerken, kunnen wij vragen om aanvullende informatie van jou als je je informatie opvraagt.

Recht op rectificatie

Je hebt het recht om ons te verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over je hebben te rectificeren. In dat geval zorgen wij ervoor dat deze informatie wordt gerectificeerd of gewist.

Recht op wissen van je persoonsgegevens (oftewel het ”recht op vergetelheid”)

Je hebt het recht je persoonsgegevens door ons te laten wissen als:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de betreffende doeleinden (en er geen nieuwe rechtsgrond aanwezig is)
 • jouw situatie je het recht geeft om bezwaar te maken tegen de behandeling van de persoonsgegevens gebaseerd op een rechtmatig belang en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de behandeling
 • de grond voor de behandeling van de persoonsgegevens bestaat uit toestemming van jouw kant, je die toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de behandeling
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • er op ons een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens te wissen

Recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om van ons beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen (dat wil zeggen dat we je persoonsgegevens alleen voor beperkte doeleinden mogen raadplegen en gebruiken) als:

 • de persoonsgegevens die wij over jou hebben onjuist zijn
 • de verwerking onrechtmatig is en je eist dat wij de behandeling van de persoonsgegevens beperken in plaats van die te wissen
 • we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de betreffende doeleinden, maar die nog wel nodig hebben voor een rechtsvordering
 • je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en in afwachting bent van onze controle met betrekking tot dat bezwaar

Recht van bezwaar met betrekking tot je persoonsgegevens

Als onze rechtsgronden voor de behandeling van je persoonsgegevens gerechtvaardigd zijn, heb je het recht om hiertegen bezwaar te maken als:

 • je kunt aantonen dat je gerechtvaardigde belang, rechten en vrijheid met betrekking tot je persoonsgegevens zwaarder wegen dan ons belang bij het verwerken van je persoonsgegevens
 • wij je persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing

Als wij geen gerechtvaardigde gronden kunnen overleggen voor de verwerking van de persoonsgegevens of kunnen aantonen dat wij de gegevens nodig hebben voor rechtsvorderingen, en als deze gronden niet zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, moeten wij de verwerking beëindigen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om de jou betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en deze elders te gebruiken (recht op overdraagbaarheid van gegevens), een en ander op voorwaarde dat de wettelijke grondslag voor de behandeling van persoonsgegevens in acht wordt genomen middels een overeenkomst of toestemming van jouw kant.
Wij sturen dan een kopie van je persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat naar jou toe, mits dit technisch mogelijk is en geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen.

Hoe kun je gebruikmaken van je rechten?

Om je optimaal te kunnen helpen, kun je het makkelijkst een e-mail naar ons sturen via dataprotection@mariaakerberg.com

Du kan även kontakta oss genom att skicka ett brev till MARIA ÅKERBERG AB, Att. Dataprotection, Rya Industriväg 33, 439 62 Frillesås, Sverige.

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens, kun je een klacht indienen. Dit kan in eerste instantie rechtstreeks bij ons en in tweede instantie bij de Zweedse autoriteit persoonsgegevens. Om contact op te nemen met die autoriteit stuur je een e-mail naar datainspektionen@datainspektionen.se of een brief naar Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, Zweden.

We wijzen je er wel op dat, als je ervoor kiest om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, een en ander in lijn met dit privacybeleid, dit kan betekenen dat we niet meer de diensten kunnen leveren waarvoor die persoonsgegevens nodig zijn. We kunnen ons dan genoodzaakt zien om onze overeenkomst met jou te beëindigen. Wel kunnen we je persoonsgegevens bewaren voor andere gerechtvaardigde doeleinden, zoals bijvoorbeeld de naleving van onze overeenkomst met jou, het beschermen van onze belangen in verband met rechtsvorderingen en het naleven van onze wettelijke verplichtingen. 

Als je van ons marketingmateriaal ontvangt, kun je aangeven dat je dat niet meer wilt ontvangen. Volg hiervoor de instructies in het marketingmateriaal of neem per e-mail contact met ons op via dataprotection@mariaakerberg.com.

Hoe kunnen wij dit privacybeleid wijzigen?

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid voor zover de wijzigingen noodzakelijk zijn voor het verhelpen van storingen of om te voldoen aan nieuwe wettelijke of technische eisen.